جستجو

\یش فروش تجاری

 • 130 متر مربع
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش تجاری

 • 132 متر مربع
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

\یش فروش تجاری

 • 1 طبقه
 • 40 متر مربع
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش تجاری

 • 135 متر مربع
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

تجاری

 • 175 متر مربع
۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش تجاری

 • 60 متر مربع
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجاری

 • 150 متر مربع
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجاری

 • همکف طبقه
 • 180 متر مربع
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجاری

 • زیر زمین طبقه
 • 11 متر مربع
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجاری

 • 60 متر مربع
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجاری

 • 115 متر مربع
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , 0 اجاره
https://viraamlak.com/category/(shop_presell)commer
https://viraamlak.com/