جستجو

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1و3و4و5 طبقه
 • 143 متر مربع
۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1تا4 طبقه
 • 31 متر مربع
۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1 طبقه
 • 150 متر مربع
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 5 طبقه
 • 115 متر مربع
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 5 طبقه
 • 270 متر مربع
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 4 اتاق
 • 3 طبقه
 • 360 متر مربع
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1 طبقه
 • 154 متر مربع
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان(پیش فروش)

 • 3 اتاق
 • 1 طبقه
 • 170 متر مربع
۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • دوم طبقه
 • 175 متر مربع
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • دوم تا پنجم طبقه
 • 165 متر مربع
۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • پنجم طبقه
 • 180 متر مربع
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول طبقه
 • 180 متر مربع
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول تا ششم طبقه
 • 170 متر مربع
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول تا پنجم طبقه
 • 155 متر مربع
۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول تا ششم طبقه
 • 140 متر مربع
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://viraamlak.com/category/(presell)apartment
https://viraamlak.com/