جستجو

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 149 متر مربع
۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 175 متر مربع
۱۰,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجاری

 • 55 متر مربع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

تجاری

 • 45 متر مربع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 217 متر مربع
۱۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • همکف طبقه
 • 65 متر مربع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 92 متر مربع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

اداری

 • اول تا هفتم طبقه
 • 73 متر مربع
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 115 متر مربع
۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1و2 طبقه
 • 112 متر مربع
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 108 متر مربع
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1و5 طبقه
 • 147 متر مربع
۵,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1و4 طبقه
 • 125 متر مربع
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 104 متر مربع
۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 108 متر مربع
۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://viraamlak.com/amlak
https://viraamlak.com/