جستجو
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش دفتر خدماتی

 • دوم ،چهارم و ششم طبقه
 • 103 متر مربع
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش خدماتی

 • 2 اتاق
 • ششم طبقه
 • 90 متر مربع
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش خدماتی

 • 2 اتاق
 • اول طبقه
 • 75 متر مربع
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش خدماتی

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 95 متر مربع
۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش فروش خدماتی

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 85 متر مربع
۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • سوم وپنجم طبقه
 • 100 متر مربع
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 4 طبقه
 • 75 متر مربع
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 4 طبقه
 • 113 متر مربع
۱۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 3 اتاق
 • 5 طبقه
 • 120 متر مربع
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • اول و چهارم طبقه
 • 100 متر مربع
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 120 متر مربع
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 89 متر مربع
۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 100 متر مربع
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://viraamlak.com/category/(presell_office
https://viraamlak.com/