جستجو

خدماتی

 • همکف طبقه
 • 65 متر مربع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

اداری

 • اول تا هفتم طبقه
 • 73 متر مربع
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 250 متر مربع
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 74 متر مربع
۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 350 متر مربع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

خدماتی

 • 2000 متر مربع
0 رهن , 0 اجاره

خدماتی

 • 1تا4 طبقه
 • 120 متر مربع
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 3 طبقه
 • 70 متر مربع
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 3 طبقه
 • 70 متر مربع
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 2 اتاق
 • 3 طبقه
 • 100 متر مربع
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , 0 اجاره

رهن واجاره خدماتی

 • 3 اتاق
 • پنجم طبقه
 • 300 متر مربع
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

فروش خدماتی

 • سوم طبقه
 • 80 متر مربع
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن و اجاره خدماتی

 • 3 اتاق
 • دوم طبقه
 • 90 متر مربع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

فروش خدماتی

 • 2 اتاق
 • اول رو به نما طبقه
 • 71 متر مربع
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن و اجاره خدماتی

 • 2 اتاق
 • دوم طبقه
 • 70 متر مربع
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , 0 اجاره
https://viraamlak.com/category/(office)service
https://viraamlak.com/